Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szególnych walorach przyrodniczych HCVF

Na terenie Nadleśnictwa Daleszyce, prócz tradycyjnych form ochrony przyrody, część drzewostanów posiada status lasów o szczególnych walorach przyrodniczych. Miano takich drzewostanów otrzymują te, które cechują się istotnymi z punktu widzenia systemu certyfikacji FSC. Nazywane są one z angielska HCVF (High Conservation Value Forests) mogą być przyporządkowane do 6 kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. Obszary chronione

l.l.a lasy w rezerwatach

l.l.b lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 

Na terenie Nadleśnictwa Daleszyce występują drzewostany w następujących kategoriach:

 

Lp.

Kategoria HCVF

Powierzchnia

całkowita w

Nadleśnictwie

[ha]

Identyfikacja formy ochrony

Krótki opis przedmiotu ochrony

1.

HCVF 1.1a - lasy w rezerwatach

475,59

Rezerwaty przyrody objęte ochroną częściową

3 rezerwaty: Białe Ługi, Cisów im. Z. Czubińskiego, Radomice

2.

HCVF 1. 1b - lasy w parkach krajobrazowych

6715

Cisowsko- Orłowiński Park Krajobrazowy

Lasy zajmują większą część powierzchni Parku i stanowią jego najważniejszy element przyrodniczy. Drzewostany w dużej mierze zachowały stan zbliżony do naturalnego, siedliska uległy przekształceniu w nieznaczny sposób.

3

HCVF 3.1.Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

117,76

Rzadkie zbiorowiska roślinne, zwykle wyłączone z produkcji

Sosnowe bory bagienne

4.

HCVF 3.2 - obszary obejmujące występowanie rzadkich, ginących i zagrożonych ekosystemów w skali Europy (w Polsce występujące częściej)

569,09

Siedliska przyrodniczo cenne objęte ochroną w ramach unijnej Dyrektywy siedliskowej

Kategorię tą reprezentują głównie różne typy buczyn oraz śródlądowych dąbrów.

5.

HCVF 4.1 - lasy wodochronne

1017,8

Lasy wodochronne

Chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki wodne w zlewni oraz na obszarach wododziałów. Zlokalizowane są nad brzegami jezior, rzek i innych cieków oraz zbiorników wodnych.

6.

HCVF 6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

28,91

 

 

Na podstawie monitoringu w 2014 r. służba leśna Nadleśnictwa Daleszyce, określiła stan poszczególnych drzewostanów i oceniała wpływ na nie prowadzonych zabiegów gospodarczych.

1.   Całość prac związana była z realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Daleszyce na lata 2007-2016.

 

2.       Monitoring wykazał, że wykonane w 2017 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan   lasów HCVF.

3.       Na każdej pozycji planowej wykonywane są oceny oddziaływania na środowisko oraz odnotowywane stanowiska roślin chronionych.

4.    Na terenie lasów HCVF w 2017 roku nie odnotowano szkód od pożarów.

5.    Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2017 roku na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.